ఆప్యాయత,అనురాగం అదే మా బాలయ్య వ్యక్తిత్వం
జై బాలయ్యా..జై జై బాలయ్యా..